MD命令:

 // 描述:

  (Make Directory)

  创立三个目录或子目录。

 //
语法:

  md
[<Drive>:]<Path>

 //
参数:

  [<Drive:>] : 内定要在其上成立新目录的驱动器。

  <Path>  :   钦命新目录的称号和职位。
任何单个路径的最大尺寸由文件系统明确。

  /?    :   协理音信。

 //
注意事项:

 // 实例:

  图片 1